Điều kiện & Điều khoản

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng

https://www.tinnongngay.com/ (trang web của chúng tôi), vì những điều khoản này sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản sau:

  • Nội dung trang web của chúng tôi chỉ dành cho thông tin chung và mục đích sử dụng của bạn. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn cho phép sử dụng cookie, thông tin cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu trữ để sử dụng như được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web của chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút. Bạn chịu trách nhiệm định cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm diệt virus của riêng mình.
  • Đôi khi trang web của chúng tôi cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn cung cấp thêm thông tin. Chúng không biểu thị rằng Chúng tôi xác nhận (các) trang web, nội dung hoặc dịch vụ của trang web được truy cập thông qua các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.
  • “Tin nóng ngày” là thương hiệu của Tin nóng ngày. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng tôi. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên trang web của chúng tôi là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
  • Các Điều khoản sử dụng này cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Việc sử dụng trái phép trang web của chúng tôi có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là hành vi phạm tội hình sự.
  • Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Bạn hoàn toàn miễn trừ Tin nóng ngày cũng như các công ty con và Chi nhánh của nó khỏi mọi quyền, khiếu nại và hành động mà Bạn có hoặc có thể có sau đây chống lại Chúng tôi phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web này.